Atölye İncele

Hızlı Ara

Adana da Kişisel Gelişim Kursları Eğitim Salonları

Thumbnail image

Genel eğitim kapsamında Görsel Sanatlar Eğitimi; sanatların yasa ve teknik-lerini kullanarak bireye estetik kişilik kazandırmayı hedefleyen bir eğitim alanıdır. Sanat eğitimi sürecinde; algılama, bilgilenme, düşünme, tasarlama, yorumlama, ifade etme ve eleştirme davranışları estetik ilkeler doğrultusunda sanatların dili kullanılarak edinilir. Bu eğitim alanında birey; resim, heykel, seramik, fotoğraf, yaratıcı drama, film, video gibi sınırsız sanat evreninden, kendine en uygun dili seçme şansına sahip olarak kendini ifade olanağını bulmaktadır.

Thumbnail imageAdana da Sanatı Thumbnail imageSeramik Sanatı Thumbnail imageKuru Sulu  N.YapılırThumbnail imageAdana da Sanatı Thumbnail imageSulu Boya Nasıl YapılırThumbnail imageResimler Yapma

Adanada Kişisel Gelişim Atölyelerinde Portreler

Thumbnail image

Öğrencinin kendisine gelen bilgileri başlıca dört süzgeçten geçirdiği kabul edilmektedir.
1. Öğrencinin o konudaki önceki bilgileri,
2. Öğretmen ve öğrenci tarafından ortaklaşa bilinen ödül, ceza ve karşılıklı beklentiler,
3. Öğrencinin öğrenmeye yaklaşımı,
4. Kültürel yargı ve değerleri ile öğrencinin içinde bulunduğu sosyal çevre.
Böylece okulun geleneksel görevi olan “bilgi aktarma” rolü değişmiş, öğrenmenin sadece bilgilenme değil, “bilgi üretme” işi olduğu da kabul görmüştür. Böylelikle gelişim kavramı tartışmaya açılmıştır. Bu yönde eğitimde, bireyin psikososyal gelişimine dayalı öğrenme süreçlerinin planlanması ön plana çıkmış-tır. Bireyin psikososyal gelişimi bilişsel(cognitive), duyuşsal(emotional) ve ahlaki(ethical) yönleriyle incelenmiştir.
Post-modernist pedagoji alanındaki gelişmeler Görsel Sanatlar Eğitiminde uygulanan öğretim yöntemlerine de yansıtılmaktadır.

Thumbnail imageHobi Resim Kursu Thumbnail image Fotoğraf Çekilir Thumbnail imageNasıl Net Ve Keskin Thumbnail imageResimde Sulu Boya Thumbnail imageÖzel Yetenek Thumbnail image Fotoğraf Çekilir

Adanada Kişisel Gelişim Kursu

Thumbnail image

Görsel Sanatlar Eğitiminde kullanılan yöntemler çok çeşitli yollarla sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflama genellikle eğitmenin tutumuna göre uygulanan yöntemler, teknik özelliklere göre uygulanan yöntemler, kullanılan malzemeye göre uygulanan yöntemler ve bireysel özelliklere göre uygulanan yöntemler olarak sınıflandırılmaktadır. Görsel sanatlar öğretiminde kullanılan yöntemlerin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor davranışların kazanılmasına yönelik biçimlendirildiğini söylemek mümkündür.

Thumbnail imageSanat Kurumları Thumbnail imageAdana Tekstil Tasarım Thumbnail imageEğlenceli Resim Yapma

Adana da Kişisel Gelişim Merkezi

Thumbnail image

Görsel Sanatlar Eğitimi, eğitim ile sanatın değişik konumlarda, değişik boyutta ve ağırlıkta bir araya geldiği bir alandır. Çevreyle ilk tanışma, görme, algılama, adlandırma ve düzenleme ile başlayan sanat eğitimi daha sonra ürün verme tat alma olarak gelişir(Kırışoğlu, 1991). Örgün eğitim içerisinde verilen sanatsal ürünlerde bilgi ve deneyimin izleriyle bütünleşerek bir disiplin, alan olur. Burada artık sanat, ürünü, tarihi, eleştirisi ile öğrenilen ve öğretilen bir ders halindendir.

Thumbnail imageFotoğraf Çekiminin Püf Thumbnail imageFotoğraf Çekme Thumbnail imageÇekilir Kuru Boya Nasıl

Adanada Kişisel Gelişim Merkezleri

Thumbnail image

21. Yüzyıla girdiğimiz şu yıllarda, eğitimde modern anlayışın yerini post-modern yaklaşımlara bıraktığını görmekteyiz. Bunun anlamı daha çok bireyselleşme, yani kişinin biricikliği üzerine oturtulmuş bir eğitim olarak algılanabilir. Böyle bir eğitim programı öğrencinin istek ve ihtiyaçlarını karşılayacak eğitim içeriğinin her bireye özgü şekillendirilmesini de gerektirmektedir.
Bu günlerde Postmodernizm kavramını sıkça kullanmaktayız. Post-modernizm bilim, akıl ve gözlem yoluyla gerçekliği açıklamaya ve tek doğruya dayalı Pozitivist Felsefenin terk edilmesi gerektiğini savunmuştur. Bu yeni yaklaşımın yansıması olarak, çoklu gerçeklik anlayışı oluşturulmuştur. Doğru tek değildir; herkesin kendi deneyimine ve değerlerine göre örüntülenen doğrular vardır(Özden, 1998). Öğrenme daha çok şey keşfetmek değil, tasavvur ve olgular yoluyla daha çok şey yorumlamaktır. Öğrenci kendisine gelen bilgileri aynen almamakta, tam aksine öğrenme sürecinde çok aktif rol oynamaktadır.

Thumbnail imageAdana Sergi GünleriThumbnail imageHeykel ve Resim KurslarıThumbnail imageAdana Fotoğrafçılık

Adana Güzel Sanatlar Öğrencilerimizin Sınav Sonrası Delilikleri

Thumbnail image 

21.yüzyıl eğiti-öğretim yöntemleri açısından değişim ve gelişim çağıdır. Öğretim yöntemleri değişen eğitim anlayışına göre yenilenmektedir.
Eğitim paradigmalarında yaşanan değişim görsel sanat eğitimine de yansımaktadır. Görsel sanatlar eğitimi alanında paradigmalar ve yarattığı sonuçlar sürekli kendisini yenileyen bir öğretim ihtiyacı doğurmaktadır. Eğitimde modern anlayışın yerini post-modern anlayış almaktadır. Bu çerçevede görsel sanat eğitiminde de yeni yaklaşımlar görülmektedir.
Ancak görsel sanat eğitimi stratejileri açısından bu yaklaşımların değerlendirilmesi gerekmektedir. Oluşturulan yeni yaklaşımlardan birisi de Disiplin Temelli Sanat Eğitimi görüşüdür.
Bu araştırmada Görsel Sanatlar Eğitiminde kullanılan Disiplin Temelli Sanat Eğitimi yaklaşımı incelenmiştir. Araştırma betimleme yolu ile yapılmıştır. Araştırmadan amaç Görsel Sanatlar Eğitimi alanında uygulanan klasik yöntemlerle Disipline Dayalı Sanat Eğitimi yönteminin farklılıklarını saptamaktır.
Araştırma verilerine göre, Disipline Dayalı Sanat Eğitimi sonuçları halen araştırılan, geliştirilen ve etkinliği tartışılan bir yöntemdir.

Thumbnail imagemersin güzel sanatlar fakültesi yetenek sınavıThumbnail imagemersin güzel sanatlar fakültesi yetenek sınavıThumbnail imagemersin güzel sanatlar fakültesi yetenek sınavı

Adanada Hobi Eğitimi Sertifikaları

 Thumbnail image

Öğretmenlik mesleğinin saygınlığı 1970’li yıllara kadar korunmuş, ancak daha sonra ülkemizdeki hızlı toplumsal değişme ve sanayileşme ile birlikte giderek gerilemeye başlamıştır. 1980’li yıllarda Özal dönemiyle birlikte liberal ekonominin güçlenmesi, yeni meslek gruplarının ortaya çıkması, memurların gelir düzeylerinin giderek düşmesi ile birlikte öğretmenlik mesleği de eski saygınlığını giderek yitirmiş ve toplumsal statüdeki yeri aşağıya doğru düşmeye başlamıştır.

Bilindiği gibi, 1982 yılında yapılan değişiklikle öğretmen yetiştirme so-rumluluğu Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınarak, üniversitelere verilmiştir. Bu süre içerisinde, eğitim fakülteleri, eğitim sistemimizin gereksinimi olan nitelikli öğretmenleri yetiştirmede önemli katkılar sağlamışlardır. Ancak, ülkenin gereksinmeleri doğrultusunda bir yenileşme politikası izlenmediği için, 1990’ların sonuna doğru yeniden bir çok sorun yaşanmaya başlanmıştır. Bu dönemde, eğitim fakültelerinde, ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlar dikkate alınmadan, öğretim elemanlarının akademik yönelimleri doğrultusunda bölümler açılmıştır. Böylelikle bazı alanlarda ülke-nin ihtiyacından fazla öğretmenler yetiştirilirken, diğer bazı alanlarda da oldukça fazla öğretmen ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Thumbnail imageAdanada Resim SergisiThumbnail imageAdanada Resim SergisiThumbnail imageAdanada Resim Sergisi

Adana da Sınavlara Hazırlık

Thumbnail image

 1. Çizim yapabilmeyi öğrenmek isteyen öğrenciler için kimi zorluklar aşılamaz gibi görünebilir. Çizim sanatını öğrettiğim yetişkin ve genç sınıflarında bu durumla sıklıkla karşılaştım. Pek çok neden çizimi güçleştirebilir ve öğretmenin elinde de bu nedenleri bir anda ortadan kaldırabilecek bir sihirli çubuk yok. Aslında sorunlar belli başlıdır ve büyük oranda öğrencinin kendi hatalı değerlendirmeleri ve heyecanı nedeniyle oluşur. İşte akıldan çıkartılmaması gereken birkaç nokta.
 2. Pratik yaparsanız ilerlersiniz. İlerlemek her zaman imkân dahilindedir. Yetenek elbette önemlidir; ama ihtiras, kararlılık ve zekâ sizi çok daha ileri noktalara götürür.
 3. İlk Aşamalar'da sunulan alıştırmaları ne kadar sık tekrar ederseniz o kadar ilerlersiniz. Ben de bu alıştırmaların tümünü bıkıp usanmadan yaptım ve hem algılama hem de özgüven anlamında beni çok geliştirdiklerini gördüm. Hangi noktadan başlıyor olursanız olun, bu alıştırmalar çok önemlidir. Çiziminizde sorunlar yaşarsanız, eski alıştırmalara dönüp bakmayı bir onur meselesi haline getirmeyin. İyi çizebilmeyi istiyorsanız, güçlü bir tekniğin getirdiği özgüvene kesinlikle sahip olmalısınız.
 4. Güçlükleri tek tek ele alın. Hatalı olduğu su götürmeyen bir şey gördüğünüzde hemen düzeltin. Bir sorunu düzeltebildiklerinde diğer bütün sorunları da düzeltebileceklerini bilmek sanatçılara özgüven kazandırır. Tek bir hatayı düzelttiğinizde çalışmanızın diğer alanlarının da geliştiğini fark edeceksiniz.
 5. Çabalarınızın karşılığını alamadığınızı düşündüğünüzde gerilmemeye ve sinirlenmemeye çalışın. 'Güzel çizimler' yapabilme endişesine kapılmayın. Hatalarınızı düzeltmeye devam edin. Kesinliği amaçlayın ve bırakın çalışmanız kendi güzelliğini kendisi bulsun.
 6. Diğer sanatçıların olabildiğince çok eserini inceleyin. Yaşayan bir sanatçıyla ilişkiniz varsa, bu sanatçının eserlerini etüt edin ve çizim yaparken onu izleyin (tabii izin verirse). Bu sayede çok daha hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Başarılı bir sanatçı olmayı gerçekten istiyorsanız, birlikte çalışacağınız bir öğretici bulmalısınız.
 7. Çalışmalarınızın hiçbirini hemen bir kenara atmayın. Yeni tamamlanmış bir çizimi nesnel bir gözle görebilmek her zaman zordur. Bir yıl sonra bu çizimin ne kadar iyi olduğunu ve saklanmaya değip değmeyeceğini kuşkuya yer bırakmayacak şekilde değerlendirebilirsiniz. Yeni başlayanların bir başka nedenle daha çalışmalarını saklamaları gereklidir. İlerlemeyi görmek keyif veren bir deneyimdir. Sabır gösterirseniz, çizimleriniz yavaş yavaş gelişecektir. İlk çizimlerinizi bir kenara saklayıp, gerçekten iyi şeyler çizdiğinizi hissedeceğiniz birkaç aylık süre sonunda yeniden incelerseniz, kaydettiğiniz ilerlemeyi görebilirsiniz. İlk çizimlerinizden birini en yeni çizimlerinizden biriyle yan yana koyduğunuzda, büyük bir fark göreceğinize eminim.
 8. Son olarak, resim yapmaya ve boya kullanmaya ne zaman karar verebileceğiniz hakkında bir ipucu. Şunu aklınızdan çıkartmayın: resim renkli çizimden başka bir şey değildir; bu kitapta öğrendiğiniz 'dil' yine geçerli olacaktır.

Thumbnail imageGrafik KurslarıThumbnail imageTasarım KurslarıThumbnail imageTasarım Kursları

Adanada Yetenek Sınavları En Çok Kazandıran Resim Kursu

Thumbnail image

Telefon    : 0322 459 37 37
Cep          : 0543 763 45 49
Cep          : 0537 281 97 97

Eğitim planlamalarındaki yanlışlıklar ve aksaklıklar ile eğitime yapılan gelişigüzel müdahaleler sebebiyle ortaya çıkan öğretmen ihtiyacını kapatmak için, öğretmen niteliğini taşımayan kişilerin bu göreve atanması Türkiye’de de yaşanan bir sorundur. Bu gibi uygulamalar öğretmenliğin özel bir ihtisas mesleği olduğuna ilişkin yukarıda sözü edilen kanun maddesine de aykırıdır. Ancak, yıllardır izlenen yanlış politikalar yüzünden Türkiye’de öğretmenlik kapısı daima değişik meslek gruplarındaki insanlara açık olmuş, öğretmenlik kolay elde edilebilen, herkesin yapabileceği bir meslek konumuna getirilmiştir. Öğretmenlik, elinde üniversite diploması olup da kendi alanında iş bulamayanların ümit kapısı haline gelmiştir. Bu uygulamalar kuşkusuz, öğretmenlik mesleğinin statü ve saygınlığını azaltmış, öğretmenliği herkesin yapabileceği bir meslek konumuna düşürmüştür.

Thumbnail imageAnadolu SanatThumbnail imageAnadolu SanatThumbnail imageAnadolu Sanat

Adana da Güzel Sanatlarda Neler Oluyor

 Thumbnail image

 • Çizim yapabilmeyi öğrenmek isteyen öğrenciler için kimi zorluklar aşılamaz gibi görünebilir. Çizim sanatını öğrettiğim yetişkin ve genç sınıflarında bu durumla sıklıkla karşılaştım. Pek çok neden çizimi güçleştirebilir ve öğretmenin elinde de bu nedenleri bir anda ortadan kaldırabilecek bir sihirli çubuk yok. Aslında sorunlar belli başlıdır ve büyük oranda öğrencinin kendi hatalı değerlendirmeleri ve heyecanı nedeniyle oluşur. İşte akıldan çıkartılmaması gereken birkaç nokta.
 • Pratik yaparsanız ilerlersiniz. İlerlemek her zaman imkân dahilindedir. Yetenek elbette önemlidir; ama ihtiras, kararlılık ve zekâ sizi çok daha ileri noktalara götürür.
 • İlk Aşamalar'da sunulan alıştırmaları ne kadar sık tekrar ederseniz o kadar ilerlersiniz. Ben de bu alıştırmaların tümünü bıkıp usanmadan yaptım ve hem algılama hem de özgüven anlamında beni çok geliştirdiklerini gördüm. Hangi noktadan başlıyor olursanız olun, bu alıştırmalar çok önemlidir. Çiziminizde sorunlar yaşarsanız, eski alıştırmalara dönüp bakmayı bir onur meselesi haline getirmeyin. İyi çizebilmeyi istiyorsanız, güçlü bir tekniğin getirdiği özgüvene kesinlikle sahip olmalısınız.
 • Güçlükleri tek tek ele alın. Hatalı olduğu su götürmeyen bir şey gördüğünüzde hemen düzeltin. Bir sorunu düzeltebildiklerinde diğer bütün sorunları da düzeltebileceklerini bilmek sanatçılara özgüven kazandırır. Tek bir hatayı düzelttiğinizde çalışmanızın diğer alanlarının da geliştiğini fark edeceksiniz.
 • Çabalarınızın karşılığını alamadığınızı düşündüğünüzde gerilmemeye ve sinirlenmemeye çalışın. 'Güzel çizimler' yapabilme endişesine kapılmayın. Hatalarınızı düzeltmeye devam edin. Kesinliği amaçlayın ve bırakın çalışmanız kendi güzelliğini kendisi bulsun.
 • Diğer sanatçıların olabildiğince çok eserini inceleyin. Yaşayan bir sanatçıyla ilişkiniz varsa, bu sanatçının eserlerini etüt edin ve çizim yaparken onu izleyin (tabii izin verirse). Bu sayede çok daha hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Başarılı bir sanatçı olmayı gerçekten istiyorsanız, birlikte çalışacağınız bir öğretici bulmalısınız.
 • Çalışmalarınızın hiçbirini hemen bir kenara atmayın. Yeni tamamlanmış bir çizimi nesnel bir gözle görebilmek her zaman zordur. Bir yıl sonra bu çizimin ne kadar iyi olduğunu ve saklanmaya değip değmeyeceğini kuşkuya yer bırakmayacak şekilde değerlendirebilirsiniz. Yeni başlayanların bir başka nedenle daha çalışmalarını saklamaları gereklidir. İlerlemeyi görmek keyif veren bir deneyimdir. Sabır gösterirseniz, çizimleriniz yavaş yavaş gelişecektir. İlk çizimlerinizi bir kenara saklayıp, gerçekten iyi şeyler çizdiğinizi hissedeceğiniz birkaç aylık süre sonunda yeniden incelerseniz, kaydettiğiniz ilerlemeyi görebilirsiniz. İlk çizimlerinizden birini en yeni çizimlerinizden biriyle yan yana koyduğunuzda, büyük bir fark göreceğinize eminim.
 • Son olarak, resim yapmaya ve boya kullanmaya ne zaman karar verebileceğiniz hakkında bir ipucu. Şunu aklınızdan çıkartmayın: resim renkli çizimden başka bir şey değildir; bu kitapta öğrendiğiniz 'dil' yine geçerli olacaktır.

Thumbnail imageAdana da SergilerThumbnail imageAdana da SergilerThumbnail imageAdana da Sergiler

Adana da Hobi Sanat Eğitim Kurumları Sanat Dersleri

Thumbnail image

Türkiye’de Görsel Sanatlar Eğitiminde “yaratıcılık ve özgür anlatım”ın halen yöntem olarak izlendiğini görebiliriz. Sanat eğitimi alanında özellikle 1960’lı yıllarda etkisini gösteren V. Lowenfeld’in çocuk merkezli eğitim ve öğretim anlayışının etkisi halen izlenmektedir. Dünyada bu gelişmelerin olduğu yıllarda ülkemizde görsel sanatlar eğitimcileri (Resim-İş Öğretmeni) halen kuram-sal temel yerine usta-çırak ilişkisi ile yürütülen bir anlayışla eğitim ve öğretim yapmaktaydılar. Bu anlayışın temelinde romantik ve yansıtmacı kuramı benimseyen bir dünya görüşünün yattığını söyleyebiliriz. Böyle bir eğitim anlayışı sanat eğitimcilerini tembelliğe ittiği, bilişsel süreçlerden çok öğrencinin psikomotor işlevleri ve yetenekli denilen öğrencilerin ön plana çıkartılmasıyla eksik bir sanat eğitimi anlayışını temellendiğini belirtmekte yarar görüyoruz. 1970’lere gelindiğinde ise, özellikle ülkemizde “yaratıcık” kavramı ile ilgilenen sanat eğitimcileri çocuğun özgür anlatımının kısıtlanmaması üzerine kurulu “gelişimcilik” yaklaşımını benimsemiş görünüyorlardı. Görsel Sanatlar eğitimcisinin öğrencilerin her birini sanatçı yapmak gibi bir amacı olmadığının anlaşılması epey zaman almıştır.

Thumbnail imageGrafik Dizayn Kursu Thumbnail imageGrafik Logo TasarımThumbnail imageFotoğrafçılık Gezileri

Adana da Sergi Salonları

Thumbnail image

Bir ülkedeki mevcut öğrenci potansiyelinin yaklaşık % 2-3’nün üstün yetenekli olma ihtimali yüksektir. Üstün yetenekli çocuklar hem kırsal bölgelerde hem de kentlerde görülebilir. Bununla birlikte ekonomik ve sosyal yönü güçlü olan ailerin çocuklarının, yoksul çevrelerden gelenlere oranla tanınma şanslarının daha yüksek olduğunu ortaya koyan araştırmalar vardır. Bu bireyler topluma ayak uyduramamaları nedeni ile bazen anormal insanlar grubuna dahil edilebilirler. Üstün yetenekli çocukların doğru ve etkin bir biçimde belirlenip uygun programlarla eğitilmemeleri durumunda, o topluma zararlı bireyler haline gelmeleri ve ruhsal problemlerle karşılaşma olasılıkları yüksektir. Bu sebepten dolayı, bu öğrenciler mutlaka özel eğitim programları ile eğitilmelidirler.

Thumbnail imageNişan Fotoğrafı Çekimi Thumbnail imageDüğün FotoğraflarıThumbnail imageDünyanın En İlginç

Adana da Hobi Kursları Resim Sergisi

Thumbnail image

Ülkemizde üstün yeteneklilerin eğitimi ile ilgili çalışmalar yönünden oldukça geç kalınmıştır. Bununla birlikte üstün yetenekli çocuklarının eğitim olanaklarından yoksun kalmamaları için bir dizi çalışmalar yürütülmüş ve günümüzde de bazı çalışmalar yürütülmektedir. Günümüzde üstün yeteneklilerin eğitimi ile ilgili çalışmaların en önemlisi ve en geniş kapsamlısı MEB bünyesinde gerçekleştirilmektedir. Bu proje üstün yetenekli öğrencileri normal eğitim programlarından arta kalan zamanlarda eğitilmeleri amaçlanmaktadır. Bahsi geçen eğitim faaliytetleri bağımsız okul niteliniğindeki Bilim sanat merkezlerinde verilmektedir. Şu anda ülkemizde üstün yetenekli öğrencilerin eğitim faaliyetleri Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Bilim Sanat Merkezlerinde sürdürülmektedir. itibari ile Bilim Sanat Merkezi aktif bir şekilde faaliyetlerine devam etmektedir. Bu eğitim alanı ile ilgili yapılan çalışmalar yetersiz gibi görünsede ülkemizdeki üstün yetenekli çocukların eğitimi için bu türden çalışmaların başlatılmış olması umut verici bir olaydır.

Thumbnail imageTemel Fotoğraf Thumbnail imageÇekim Kuralları Thumbnail imageFotoğraf Makinaları Thumbnail imageDüğün FotoğraflarıThumbnail imageTakı Tasarım Bölümüne Thumbnail imageDüğün Fotoğrafı

Adana da Sanat Hobi Eğitim Merkezleri

Thumbnail image

Üstün yeteneklilerin eğitim alanında ülkemizde yapılan çalışmaların oldukça yeni olması nedeni ile bu eğitim alanında bir çok problem mevcuttur. Bu problemlerden biriside üstün yeteneklilerin öğretmenlerinin eğitim sistemindeki eksiklik ve yanlışlıklardır. Mevcut durumdaki bu problemlere uygulanabilir çözüm önerilerinin getirilebilmesi, ülkemizde sürdürülen üstün yetenekli öğrencilerin eğitim çalışmalarına pozitif bir etki yapacağına inanılmaktadır. Literatür taraması yönteminin kullanıldığı bu çalışma ülkemizde üstün yetenekli öğrencilerin fen öğretmenlerinin lisans seviyesinde eğitimleri ile hizmet içi eğitimleri arasındaki süreçleri kapsayabilecek teorik bir model geliştirmek amacıyla planlanmıştır. Ülkemizde üstün yetenekli öğrencilerin fen öğretmenlerine yönelik lisans eğitimi, sertifika yolu ile eğitim, öğretmen seçim süreci, seçim sonrası eğitim, performans takip süreci ve hizmet içi eğitim aşamalarındaki mevcut problemler uluslar arası literatür yardımı ile karşılaştırmalı olarak tartışıldı. Tartışma ar neticesinde ortaya çıkarılan problemlere çözüm niteliğinde altı aşamalı bir model önerisi yapıldı.

Thumbnail imageNasıl Net Ve Keskin Thumbnail imageTakı Tasarım Bölümüne Thumbnail imageRölyef Kursu Adana

Adana da En Başarılı Hobi Kursları

Thumbnail image

Program değerlendirme sonuçlarına göre programa süreklilik kazandırılması açısından atılması gereken ilk adım; araştırma geliştirme çalışmalarına başlamaktır. Bunun diğer adı programın düzeltilmesi ve geliştirilmesidir.
Bu bağlamda sözü edilmesi gereken temel durum program geliştirmeye ilişkin devam eden problemlerden haberdar olunup olunmadığıdır. Sözü edilen problemlerin çözümüne ilişkin her tür çalışma programının düzeltilmesi ve geliştirilmesi için bir adımdır. Programların değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan problemler aşağıdaki gibi sıralanabilir:
1. Geliştirilen programlar bireylere temel becerileri kazandırmada yeterli midir?
2. Programın hizmet ettiği düşünülen bireylerin tüm yeterlikleri ve bireysel farklılıkları göz önüne alınmakta mıdır?
3. Programların geliştirilmesine ve uygulanmasına ilişkin tüm engeller ortadan kaldırılmış durumda mıdır? Yukarıda sıralanan; programların değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan problemlerin çözüm yolları için de şunlar önerilebilir:
1. Öğretmenlerin program geliştirmedeki görev ve sorumlulukları analiz edilerek bu süreçteki etkinlikleri arttırılabilir.

Thumbnail imagePhotoshop Kursu AdanaThumbnail imageAdana da Hat Sanatı Thumbnail imageZanaat Ve Sanat

Adana da Resim Sergisini Düzenleyen Şirketler

 Thumbnail image

Bu bölümde, program geliştirme alanında son yıllardaki yeni yönelimler ve eğilimler konusunda bilgi verilmeye çalışılmıştır.
Bilginin hızla çoğaldığı ve yenilendiği dünyamızda program geliştirme alanında da yeni düşünceler ortaya atılmakta; bunlara uygun yeni eğilimler ve yönelimler kuramdan ygulamaya doğru yansımaya çalışmaktadır. Program uygulamalarına bu yeniliklerin yansıması, yeni düşüncelerin ortaya atılması kadar hızlı ve etkili olmamaktadır. Sözgelimi çoklu zeka kuramı uygulamada yaygınlaşmadan yeni bir kuram ya da eğitim düşüncesi ortaya atılmakta ve güncel olarak eğitim kamuoyunda yerini almaya çalışmaktadır. Şurası da bir gerçek ki en son gelişmeler ve düşünceler, daha önce düşünülmüş, gündeme getirilmeye çalışılmış eski düşüncelerin çağdaş bir yorumu ya da yeniden yapılanması olarak karşımıza çıktığı görüşü de yaygın kabul görmektedir.

Thumbnail imageRölyef Kursu AdanaThumbnail imageÜni Yetenek Sınavına Thumbnail imageAdana da Karikatür

Adana da Güzel Sanatlar Öğrencileri Atatürk Parkı Fotoğrafları

Thumbnail image

Planlı eğitim etkinlikleri için ayrılan zamanın sınırlı olması nedeniyle eğitimle kazandırılması mümkün özelikler arasında en önemli sayılanlar belirlenerek uygun önlemlerle öğrenciye kazandırılmaya çalışılmalıdır. Eğitimde hedefler, öğretimi yönlendirmesi, öğretme-öğrenme işleminin yapılmasını ortaya koyması ve ölçmelere kılavuzluk etmesi açısından gerekli görülmektedir. Hedefler, öğrenciye kazandırılmak üzere seçilen istendik özeliklerdir. Diğer bir anlatımla yetiştirilecek insanda bulunması uygun görülen, eğitim yoluyla kazandırılabilir istendik özeliklerdir. Bu özelikler; bilgiler, yetenekler, beceriler, tutumlar, ilgiler, alışkanlıklar...vb. olabilir. Hedef kavramı daha ayrıntılı olarak ifade edilirse; “planlanmış ve düzenlenmiş yaşantılar yoluyla kazandırılması kararlaştırılan, davranış değişikliği ya da tecimsel düşünülebilir.

Thumbnail imageHobi Tezhip Kursları Thumbnail imageStilistlik KurslarıThumbnail imageAdana da Karikatür

Adana da Güzel Sanatlar Kursiyerlerimiz Park Fotoğrafları

Thumbnail image

Eğitim, uygulamalı bir bilim alanıdır. Bu nedenle eğitim problemlerine masa başında ve kağıt üzerinde değil, problemin kaynağında, okulda ya da eğitim sisteminin bütününde çözüm aramak gerekir. Eğitim sisteminde ortaya çıkan problemlerin çözümü, bir ülkede izlenen Milli Eğitim Politikasına, okuldaki öğrencinin davranışa dönüştürmesi söz konusu olan programların geliştirilmesine bağlı bulunmaktadır. Eğitimde program geliştirme süreci, program ögeleri olan hedef, içerik, öğrenme-öğretme süreci ve değerlendirme boyutları arasındaki dinamik ilişkiler bütünüdür. Program öğelerinden hedef boyutu ile ilgili hazırlıklar yaparken işe “bireyleri niçin eğitiyoruz?” sorusuna yanıt aramakla başlanır.

Thumbnail imageEğlenceli Resim YapmaThumbnail imageÖzel Yetenek Sınavları Thumbnail imageSanat Kurumları

Adana da Güzel Sanatlar Resim Eğitim Atölyesi

Thumbnail image

Ülkemizde üstün yetenekli öğrencilerin eğitim sistemlerindeki eksiklik ve yanlışlıkların tespiti amacıyla gerçekleştirilen çalışmanın sonuçları mevcut sistemde üstün yeteneklilerin öğretmenlerin yetiştirilmesi aşamasında önemli problemlerin varlığına vurgu yapılmaktadır. Bu problemlerin başında ülkemizde öğretmen adaylarına lisans seviyesinde üstün yeteneklilik ve üstün yeteneklilerin eğitimi ile ilgili gerekli kazanımların sağlanılması için fırsatlar verilmemektedir. Buna paralel olarak öğretmen seçim aşamasında adayların bu alanla ilgili eğitim alt yapılarını kontrol edebilme şansı ortadan kalkmaktadır. Bu eksiklik ve yanlışlıklar kendisini görev öncesi eğitim seminerleri, performans takip süreci ve hizmet içi eğitim aşamalarında da göstermektedir. Bu sebepten dolayı üstün yetenekli öğrencilerle çalışacak olan öğretmenlerinin mevcut eğitim sistemindeki eksiklik ve yanlışlıkların net olarak belirlenmesi gerekmektedir. Mevcut durumda öğretmen merkezli problemlere uygulanabilir çözüm önerilerinin getirilebilmesi, ülkemizde sürdürülen üstün yetenekli öğrencilerin eğitim çalışmalarına pozitif bir etki yapacağına inanılmaktadır.

Thumbnail imageEğlenceli Fotoğraf Thumbnail imageSulu Boya MalzemeleriThumbnail imageBaşarılı Portre Çekimleri

Full Reviw on best bokmaker - Ladbrokes Ladbrokes full information

Hiçbir zaman çıktığın kapıyı hızla çarpma, geri dönmek isteyebilirsin.
Don Herold

Downlaod Premium Themes