Atölye İncele

Hızlı Ara

Adana da Özel Güzel Sanatlar Dersi

 Thumbnail image

Zekâ kavramı, Çoklu Zekâ Kuramı ile yeni bir boyut kazanmıştır. Günümüzde sadece dil ve matematik zekâsını dikkate alan klasik zekâ anlayışı ve zekâ testleri tamamen geçerliliğini kaybetmese de güvenilirliği kaybetmiş ve tartışılır hale gelmiştir. Zekânın yeni ve renkli tanımı, eğitim alanındaki kökten değişikliği ve çeşitliliği de beraberinde getirmiştir.

Bu kuramla eğitim alanına gelen yeni anlayış, eğitimin bütün alanlarını kapsadığı gibi sanat eğitiminde de yenilikler yapılmasını kaçınılmaz hale getirmiştir. Günümüz Türkiye’sinde Resim-İş Eğitimi adı altında yapılan sanatsal etkinlikler kuramsal bir temele oturtulmadığından plansız, çeşitlilikten uzak, sıkıcı ve önemi anlaşılmamış bir ders olarak görülmektedir. Nitekim Özsoy; Resim-İş derslerini, sadece uygulama ağırlıklı ya da “resim” ve “iş” ile sınırlı olarak düşünmenin çağdaş uygulamalarla bağdaşmadığını ve yaygın sanat öğretimi teorilerinde de artık yerinin bulunmadığını belirtmektedir.

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

Adana da Özel Güzel Sanatlar Dersleri

Thumbnail image

Bu zekâ türlerinin hepsi tüm bireylerde mevcuttur. Fakat bireyin zekâ türleri farklı derecelerde gelişmiştir. Bu kuram, öğrenme-öğretme sürecinde ve öğrenme ürünlerinin değerlendirilmesinde tüm zekâ türlerinin işe koşulmasını savunmaktadır. Böylece, geleneksel yönteme büyük ölçüde hâkim olan sayısal ve sözel zekâ dışında, diğer zekâ türlerinde gelişmiş olan bireylerin de başarılı olmaları, kendilerini zayıf oldukları zekâ türlerinde de geliştirmeleri sağlanabilmektedir. Genel eğitim sistemini hedef, içerik yöntem vs. olarak değiştiren bu kuram, sanat eğitimine de yeni bir bakış açısı getirmiştir. Özellikle Resim-İş eğitimi dersi olarak bilinen görsel tasarım amaçlı dersin genel karakterini ortaya çıkarmıştır. Araştırma, genel olarak nitel gözlemlere dayalı betimleme araştırması özelliği taşımaktadır. Araştırmada birden fazla metot kullanılmıştır. Elde edilen bulgular, Çoklu Zekâ Kuramına göre tasarlanan bu uygulamanın sanat eğitimine çeşitlilik ve zenginlik getirdiğini, dersi geleneksel yönteme göre daha eğlenceli ve verimli hale getirdiğini ortaya çıkarmıştır.

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

Adana da Özel Güzel Sanatlar Eğitim Fakülteleri

Thumbnail image

Zekâ ile ilgili en son bulgular ve teknolojideki gelişmeler, eğitim alanında yeni anlayışları da beraberinde getirmiştir. Howard Gardner ve arkadaşları tarafından uzun araştırmalar sonucu geliştirilen kuram, zeka tanımıyla kalmayıp yeni bir eğitim felsefesi ile birlikte karşımıza çıkmıştır. Çoklu Zeka Kuramı’na göre zekanın sekiz türü vardır. Bu zeka türlerinin hepsi tüm bireylerde mevcuttur. Fakat, bireyin zeka türleri farklı derecelerde gelişmiştir. Bu kuram, öğrenme-öğretme sürecinde ve öğrenme ürünlerinin değerlendirilmesinde tüm zeka türlerinin işe koşulmasını savunmaktadır. Böylece, geleneksel yönteme büyük ölçüde hakim olan sayısal ve sözel zeka dışında, diğer zeka türlerinde gelişmiş olan bireylerin de başarılı olmaları, kendilerini zayıf oldukları zeka türlerinde de geliştirmeleri sağlanabilmektedir.

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

Full Reviw on best bokmaker - Ladbrokes Ladbrokes full information


Uzun bir tartışma her iki tarafında haksız olduğunun delilidir.

Voltaire

Downlaod Premium Themes